Ikarashi Tosai Mix

Ikarashi Tosai Mix

Login for Price

Tosai benikikokuryu, Goshiki, Ochiba, Kujyaku, G/Asagi, Benikumonryu, Koromo, Hariwake, Yamabuki, Kawarimono.

Box No.

Breeder

Prefecture

Qty/Box

Size

Weight

Quality

SKU: N/A
Category: